Hankyu Hawaii Fair

Hankyu Logo
January 1, 1970
Osaka, Japan